Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پژوهشی” نقشه برداری از زنجیره ارزش جهانی(GVC) ،مشارکت، موقعیت و تخصص گرایی عمودی در فعالیت های اقتصادی ایران “

قرارداد پژوهشی” نقشه برداری از زنجیره ارزش جهانی(GVC) ،مشارکت، موقعیت و تخصص گرایی عمودی در فعالیت های اقتصادی ایران ” از تاریخ اجرای 1402/5/1 تا 1402/11/1 با مبلغ کل قرارداد 8.000.000.000 ریال با جناب آقای اسفندیار جهانگرد منعقد گردید.