Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 22/09/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1- گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقای سید امیرحسین سیاه پوش بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا فلاح ماجلان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند