Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 21/06/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران – افغانستان” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقایان علی حمزه نژاد به سمت بازرس اصلی و علی رضوانی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.