Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 16/07/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران – سوریه” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقای کیان معتمدی کیا به سمت بازرس اصلی و خانم رزیتا گلپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.