Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/07/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران – شرق آفریقا” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- خانم فاطمه مزرعه خطیری به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا کریمی رحمت آبادی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.