Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 14/04/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 10/10/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقایان عباس هشی به سمت بازرس اصلی و محسن ربیعی چه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 4- مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل انتخاب گردید.