Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1402 مؤسسه غیرتجاری “اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و خزانه دار و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1401 قرائت و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین گردید. آقایان محسن مظاهری نیا به سمت بازرس اصلی و محمد احسان علی محمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.