Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مؤسسه غیر تجاری”اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین” مورخ 08/12/1401 تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1- گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 31/06/1401 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقایان میثم صنیعی فر بعنوان بازرس اصلی و کاوه یاسری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.