Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران – روسیه” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- خانم ها مارینا خوش مو به سمت بازرس اصلی و ام البنین پوراحمدی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 4- مؤسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان مؤسسه حسابرسی اتاق مشترک ایران – روسیه انتخاب گردید.