Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ 29/04/1401 “اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و ایتالیا” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- مؤسسه حسابرسی آزمون بعنوان حسابرس قانونی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و ایتالیا برای یک سال مالی انتخاب شد و قبول سمت نمودند. 3- خانم ترانه عرفانیان خسروی به سمت بازرس اصلی و آقای افشین ریاحی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.