Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ 29/04/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقایان محسن مظاهری نیا با کد ملی 0030117933 به سمت بازرس اصلی و خالق کوثرنیا با کد ملی 2870995636 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.