Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت مورخ 1402/08/14

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 1402/08/14 مؤسسه غیرتجاری“اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

 

الف: تصميمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

  • گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس، خزانه دار و صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29 تصویب شد.
  • روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
  • آقایان هانی فیصلی، امین فرطوسی، محمد خاکی، ابراهیم غلامزاده و آرش نیک پی سالک ده بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  • آقایان پرویز کولیوند و هادی ابراهیم سنائی بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  • آقایان محمد تیو بعنوان بازرس اصلی و یاسر معین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ب: تصمیمات هیأت مدیره:

  • آقایان ابراهیم غلامزاده بعنوان رئیس هیأت مدیره، هانی فیصلی بعنوان نایب رئیس اول هیأت مدیره، آرش نیک پی سالک ده بعنوان نایب رئیس دوم هیأت مدیره، محمد خاکی بعنوان خزانه دار و عضو هیأت مدیره، امین فرطوسی بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  • آقای اباذر براری بعنوان دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  • کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره (در غیاب ایشان) با امضای یکی نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود.
  • کلیه مکاتبات عادی و اداری خارج از اتاق مشترک با امضای رئیس و مکاتبات داخلی با امضای دبیر همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود.