Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران – قزاقستان” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه عصر اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- آقایان مصطفی کرمانی به سمت بازرس اصلی و سامان ملک پور به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.