اطلاعات واحد
user

فرزاد مهرانی

مدیر امور اتاق ها و شوراهای مشترک

سوابق کاری

  • کارشناس اموربین الملل – دبیرکل فدراسیون اتاق های بازرگانی D8

معرفی واحد

ساماندهی و هماهنگی اتاق ها و کمیته های مشترک

شرح اهم وظایف

– تشکیل اتاق ها و کمیته های مشترک
– فعال سازی اتاق هاو کمیته های مشترک

اهداف و برنامه ها

– توسعه و شبکه سازی اعضا اتاق ایران
– تسهیل و توسعه مناسبات تجاری بین المللی از طریق ساختار سازی در بخش خصوصی

محصولات و خدمات

– هماهنگی جهت صدور کارت عضویت هوشمند اعضا اتاق های مشترک
– نظارت بربرگزاری مجامع اتاق های مشترک
– رسیدگی به اختلاف اعضا اتاق های مشترک
– ارزیابی عملکرد اتاق هاو کمیته های مشترک بازرگانی
– هماهنگی های بین المللی اتاق های مشترک بازرگانی و سازمانهای دولتی

آیین نامه و دستورالعمل

– آیین نامه تشکیل و نظارت براتاق ها وکمیته ها
– دستورالعمل تشکیل کمیته های مشترک
– دستورالعمل حمایت مالی و غیرمالی از اتاق های مشترک
– دستورالعمل هماهنگی فعالیت های بین المللی اتاق بازرگانی ایران و اتاق های سراسرکشور