اطلاعات واحد
user

محسن ملایی

مدیر امور مجامع و شوراهای حاکمیتی

معرفی واحد

یکی از مهمترین ابزارهای موجود دراختیار اتاق ایران برای اثرگذاری حداکثری در راستای بهبود فضای کسب وکار کشور، بهرهمندی از ظرفیت های موجود در مجامع و شوراهای حاکمیتی است.
بدون شک برنامه ریزی راهبردی، بکارگیری سازوکاری برای راهبری هدفمند و هوشمند جلسات، انتخاب نمایندگان با تجربه و دانش کافی، حمایت های مستمر از نمایندگان با تهیه گزارشات پشتیبان، مستندسازی و آرشیوسازی جلسات و … از ملزومات دیده بانی بخش خصوصی کشور برای اثرگذاری بیشیتر در بهبود مستمر فضای کسب و کار با بهره مندی از ظرفیت بیش از یکصد کرسی اتاق ایران در مجامع و شوراهای حاکمیتی است.
مدیریت مجامع و شوراهای اتاق ایران پس از شروع فعالیت) از تاریخ 27 / 02 / 99 (، تمام توان خود را بکار گرفته است تا با توکل بر خدا و با حمایت های مستمر مقامات ارشد اتاق ایران و در چارچوب برنامه های معاونت کسب و کار، رسالت دیده بانی اتاق ایران در موضوع مهم کسب و کار کشور را با اتکاء به توان و ظرفیت موجود در مجامع و شوراها بنحو احسن به انجام برساند.

شرح اهم وظایف

• فرایندهای بررسی، ثبت و طبقه بندی دعوتنامه های جلسات
• تهیه گزارشهای دوره ای (هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه)،
• تهیه گزارشات پشتیبان برای حضور نمایندگان اتاق در جلسات
• پیگیری دریافت گزارش جلسات
• پیگیری برگزاری جلسات مجامع و شوراها از ارکان حاکمیت
• پیگیری تعیین نمایندگان در مجامع و شوراهای دائم توسط رئیس، هیئت رئیسه و یا دبیر کل اتاق
• شناسایی و معرفی نماینده برای شرکت در جلسات مجامع با مشورت کمیسیون ها، معاونت ها، تشکل ها و…
• پیگیری و تهیه مستندات و گزارشات
• ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، کمیسیون ها، تشکل ها و نمایندگان اتاق در مجامع به منظور همگام سازی نظرات مختلف و ارتقا نظرات
کارشناسی
• ارزیابی نمایندگان با بررسی گزارش های ارسالی و کیفیت حضور ایشان در جلسات
• تهیه بولتن های خبری ماهانه

اهداف و برنامه ها

• ساماندهی حضور نمایندگان اتاق در مجامع شوراها
• ایجاد هم صدایی و هماهنگی بین نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها
• ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانیزه و هوشمند برای امور مجامع و شوراها
• ایجاد شبکه سراسری با واحدهای متناظر اتاق های سراسر کشور
• حضور حداکثری در مجامع و شوراهای حاکمیتی

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل