تشکل های ملی

اتحادیه صنایع بازیافت ایران

رئیس: سیدتوحید صدرنژاد
دبیر اجرایی: سیدامین صدرنژاد
آدرس: تهران- خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان مینا، پلاک 11، طبقه یک، واحد یک
کدپستی: 1913645418
تلفن: 9 - 26424648 (021)
نمابر: 26424624 (021)
پست الکترونیکی: info@airi.ir
وب سایت: www.airi.ir

تاریخچه