تشکل های ملی

اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

رئیس: سهیل سهیلی
دبیر اجرایی: زهرا خانجانی
آدرس: تهران، انتهای شهر زیبا، خیابان احمد کاشانی، باند کند رو بزرگراه همت شرق، خیابان پردیس، ساختمان پردیس 1، طبقه اول، واحد 5
کدپستی: 1486946875
تلفن: 40443910 (021)
نمابر: 40443907 (021)
پست الکترونیکی: info@iasia.ir
وب سایت: www.iasia.ir

تاریخچه