تشکل های ملی

اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

رئیس: سید رضا نورانی
دبیر اجرایی: نوشین بنداریان
آدرس: تهران، خیابان طالقاني، شماره ۲۵۴، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
تلفن: ۸۸۸۱۰۵۲۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۰۶۱۲۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranfruiti.com
وب سایت: www.iranfruiti.com

تاریخچه