تشکل های ملی

انجمن ارگانیک ایران

رئیس: سیدرضا نورانی
دبیر اجرایی: شبنم وثوقی
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: ۸۸۳۸۱۳۵۸ - ۸۸۳۸۱۳۵۹ - ۸۸۸۱۰۵۲۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۱۳۶۲ - ۸۸۸۲۵۱۱۶ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranorganic.com
وب سایت: www.Iranorganic.org

تاریخچه