تشکل های ملی

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران

رئیس: علی مرادی
دبیر اجرایی: علی ابراهیم زاده
آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن 37، طبقه اول
کدپستی: 1999613951
تلفن: 22657025 - 22653407 (021)
نمابر: 117 داخلی 22653407 (021)
پست الکترونیکی: info@aieo.ir
وب سایت: www.aieo.ir

تاریخچه