تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران

رئیس: احمد ابوترابی گاه
دبیر اجرایی: سیدمحمود رضائیان
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، کوچه مهرداد، ساختمان شماره 11، طبقه چهارم شرقی، واحد شماره 9
کدپستی: 1576856431
تلفن: 88755136 - 88513807 (021)
نمابر: 88755135 (021)
پست الکترونیکی: info@hydro-carbon.org
وب سایت: www.hydro-carbon.org

تاریخچه