تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی

رئیس: رضا ظاهری
آدرس: تهران، خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه اسکندری، برج نگین آزادی، طبقه 5، واحد 24
کدپستی: 1419943760
تلفن: 65012003-4
نمابر: 66567728

تاریخچه