تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن

رئیس: سید علی محمد ابوئی مهریزی
دبیر اجرایی: محمد رهبر
آدرس: تهران ٬خیابان نلسون ماندلا ٬ عاطفی غربی ٬ پلاک ۵۵ ٬ طبقه ۴ ٬ واحد ۱۴
کدپستی: ۱۹۶۷۹۶۵۱۱۹
تلفن: ۲۲۰۱۰۵۵۶ - ۲۲۰۱۰۶۳۴ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۵۶۳۷۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@molybdenunm-ngo.com
وب سایت: www.molybdenum-ngo.com

تاریخچه