تشکل های ملی

انجمن حبوبات ایران

رئیس: داوود لپه چی
دبیر اجرایی: سید عبدی افتخاری
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح شمالی، خیابان دهم، پلاک 9، طبقه پنجم
کدپستی: 1587836416
تلفن: 88525878
نمابر: 88525624
پست الکترونیکی: nifo@irpla.ir
وب سایت: www.irpla.ir

تاریخچه