تشکل های ملی

انجمن حبوبات ایران

رئیس: داوود لپه چی
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح شمالی، خیابان دهم، پلاک 9، طبقه پنجم
کدپستی: 1587836416
تلفن: 88525878
نمابر: 88525624

تاریخچه