تشکل های ملی

انجمن خدمات بین المللی سلامت

رئیس: محمد جهانگیری
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان شانزدهم یا فرشی مقدم، سازمان نظام پزشکی، طبقه سوم، معاونت فنی و نظارت
تلفن: 84138367 (021)
نمابر: (021)
پست الکترونیکی: info@iiha.ir
وب سایت: www.iiha.ir

تاریخچه