تشکل های ملی

انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران

رئیس: عبدالرضا بیگناه
آدرس: اردبیل، شهرک اداری، ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
تلفن: (داخلی ۱۷) ۳۳۷۴۲۰۰۲ - ۳۳۷۴۲۰۰۳ (۰۴۵)
نمابر: ۳۳۷۴۲۰۰۲ (۰۴۵)
پست الکترونیکی: info@iranhoney.com
وب سایت: www.iranhoney.com

تاریخچه