تشکل های ملی

انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایران و خارجی

رئیس: سید حسین سلیمی
دبیر اجرایی: جواد کسروی
آدرس: تهران، خيابان طالقاني، شماره ۱۷۵ ، ساختمان شمالی
تلفن: ۸۸۸۱۰۵۳۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۱۰۵۳۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ifjia.org
وب سایت: www.ifjia.org

تاریخچه