تشکل های ملی

انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران

رئیس: حسن شیروانی
دبیر اجرایی: مسعود محمدی
آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان نصرت، بین جمالزاده و قریب، پلاک 140، طبقه 5، واحد 20
تلفن: 66949151 - 66911166 (021)
نمابر: 66567328 (021)
پست الکترونیکی: info@irsnt.com
وب سایت: www.irsnt.com

تاریخچه