تشکل های ملی

انجمن شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

رئیس: محمد احمدی
دبیر اجرایی: همایون ابراهیمی
آدرس: تهران، سعادت آباد ، میدان کاج ، خ 9 ، پلاک 18
کدپستی: کدپستی ۱۹۹۸۷۱۶۳۱۱
تلفن: ۲۲۰۸۳۴۲۰ - ۲۲۰۸۳۹۵۹ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۸۴۰۳۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info.ismeic@gamil.com
وب سایت: www.ismeic.org

تاریخچه