تشکل های ملی

انجمن شرکت های توزیع برق

رئیس: عليرضا عليزاده
دبیر اجرایی: علی سعیدی
آدرس: تهران، بزرگراه همت، بزرگراه ستاری جنوبی، بلوار لاله، انتهای بلوار مجاهد کبیر، بلوار چهار باغ شرقی، پلاک ۹
تلفن: ۱۴ - ۴۴۴۴۳۰۱۱ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۴۴۳۰۰۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: anjoman@edca.ir
وب سایت: www.edca.ir

تاریخچه