تشکل های ملی

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

رئیس: علی محمودی سرای
دبیر اجرایی: محمد اسماعیلی سرای
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، خیابان هشتم، شماره ۱،
کدپستی: کدپستی ۱۵۸۶۸۶۷۱۱۱
تلفن: ۴ - ۸۶۰۴۳۵۰۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۴۳۵۰۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ittoa.ir
وب سایت: www.ittoa.ir

تاریخچه