تشکل های ملی

انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

رئیس: محمد رجبی
دبیر اجرایی: مهرداد تقی زاده
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان غلامرضا طوسی، پلاک ۶۳، واحد ۱۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۶۱۵ - ۶۶۶۵۶۵۱۶ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۵۹۴۷۴۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@rtcguild.com
وب سایت: www.rtcguild.com

تاریخچه