تشکل های ملی

انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران

رئیس: علی محمد عرب
دبیر اجرایی: یوسف اسدی
آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیبان شهید توپچی - پلاک 26 - طبقه سوم
کدپستی: 1558844514
تلفن: 88513832
نمابر: 88523159
وب سایت: www.ippa.ir

تاریخچه