تشکل های ملی

انجمن صنایع قند و شکر ایران

رئیس: علیرضا اشرف
دبیر اجرایی: بهمن دانایی
آدرس: تهران، خیابان شهیدگمنام، شماره ۱۴
تلفن: ۸۸۹۶۵۷۱۵ - ۸۸۹۶۴۲۶۰ - ۸۸۹۶۹۹۰۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۶۹۰۵۵ (۰۲۱)
وب سایت: www.isfs.ir

تاریخچه