تشکل های ملی

انجمن صنایع نساجی ایران

رئیس: محمدجعفر شهلایی نژاد
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، انتهای خیابان تور، پلاک ۸، طبقه اول، واحد یک
کدپستی: 1915654773
تلفن: ۲۶۲۰۰۲۹۴ - ۲۶۲۰۰۲۹۶ - ۲۲۰۲۱۰۰۷ - ۲۶۲۰۰۳۷۲ (۰۲۱)
نمابر: ۲۶۲۰۶۹۰۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aiti.org.ir
وب سایت: www.aiti.org.ir

تاریخچه