تشکل های ملی

انجمن صنایع و معادن گچ کشور

رئیس: علاء الدین میر محمدصادقی
دبیر اجرایی: تورج طالب زاده
آدرس: تهران، خيابان طالقاني، شماره ۱۷۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
تلفن: ۸۸۳۱۸۳۷۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۱۸۵۰۰ (۰۲۱)
وب سایت: www.gi-ma.ir

تاریخچه