تشکل های ملی

انجمن صنایع چینی ایران

رئیس: عباسعلی قصاعی
دبیر اجرایی: محمد علی دادرس
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، شماره ۲۵
تلفن: ۸۸۷۷۰۰۴۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۶۶۳۰۹۹ (۰۲۱)
وب سایت: www.piai.ir

تاریخچه