تشکل های ملی

انجمن صنایع گالوانیزه ایران

رئیس: نصراله رهنما
دبیر اجرایی: میترا آقازاده
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۳
تلفن: 88734632
نمابر: 88517192
وب سایت: www.igia.org.ir

تاریخچه