تشکل های ملی

انجمن صنعت سیمان

رئیس: رضا جمارانیان
دبیر اجرایی: عبدالرضا شیخان
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم، شماره ۲۲
تلفن: ۸۸۱۰۲۷۶۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۱۸۴۸۰ (۰۲۱)
وب سایت: www.cementassocoation.ir

تاریخچه