تشکل های ملی

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

رئیس: مسعود همایونفر
دبیر اجرایی: محسن صابری
آدرس: تهران، سازمان برنامه جنوبی، خیابان سازمان برنامه جنوبی ، خیابان بیست و یکم شرقی، مجمتع اداری و تجاری ارکیده، طبقه اول، واحد 8
کدپستی: 1484931952
تلفن: 44941228 - 44941232 - 44941238 (021)
نمابر: 44941179 (021)
پست الکترونیکی: info@hrmsociety.ir
وب سایت: www.hrmsociety.ir

تاریخچه