تشکل های ملی

انجمن مدیریت کیفیت ایران

رئیس: فرزین انتصاریان
دبیر اجرایی: امیر حیدری
آدرس: تهران، خیابان سید جمال اسد آبادی، خیابان ابن سینا، پلاک ۴، طبقه ۲
تلفن: ۸۸۱۰۱۱۹۴ - ۸۸۷۱۲۱۸۲ - ۸۸۱۰۱۱۹۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۲۵۹۴۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranqms.com
وب سایت: www.iranqms.com

تاریخچه