تشکل های ملی

انجمن مس ایران

رئیس: بهرام شکوری
آدرس: تهران، خیابان سنایی، پلاک 15، طبقه4، واحد8
کدپستی: 1585663135
تلفن: 88800900 (021) - (داخلی 277)
نمابر: 88893013 (021)
وب سایت: www.copperassociation.ir

تاریخچه