تشکل های ملی

انجمن ملی سیب زمینی ایران

رئیس: خسرو طالبی رحیق
دبیر اجرایی: علی نیلی احمد آبادی
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: ۵۵۶۲۴۶۱۸ (۰۲۱)
نمابر: ۵۵۶۲۴۶۱۸ (۰۲۱)

تاریخچه