تشکل های ملی

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

رئیس: سعید ترکمان دهنوی
دبیر اجرایی: فرزانه علیرضایی
آدرس: تهران، کیلومتر 15 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ساختمان مرکز رشد 1،طبقه دوم، واحد 36
تلفن: 44787131 و 44787146 و 44182892
نمابر: 44182896
پست الکترونیکی: info@inpia.ir
وب سایت: www.inpia.ir

تاریخچه