تشکل های ملی

انجمن ملی لیزینگ ایران

رئیس: محسن معلمیان
دبیر اجرایی: اصغر زارع نژاد
آدرس: تهران، مفتح جنوبی، خیابان سمیه، پلاک 117، طبقه دوم، واحد چهارم
کدپستی: 1581768515
تلفن: 88326155 (۰۲۱)
نمابر: 88326156 (۰۲۱)
پست الکترونیکی: iranlease.co@gmail.com

تاریخچه