تشکل های ملی

انجمن هلدینگ های ایران

رئیس: حامد واحدی
آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان سی و یک ، خیابان زاگرس ، پلاک 19، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد 31
کدپستی: 1516663133
تلفن: 88785640 - 88785578 (021)
نمابر: 88878152 - 88785579 (021)

تاریخچه