تشکل های ملی

انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

رئیس: محمد رضا بحیرایی
دبیر اجرایی: هانیه محمدپورنامی
آدرس: تهران، بلوار مير داماد، خيابان شنگرف، شماره ۳۷، طبقه دوم، واحد ۷
تلفن: ۲۲۹۲۵۰۹۸ - ۲۲۹۲۷۳۲۰ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۹۲۵۰۹۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: Info@iactp.ir
وب سایت: www.iactp.ir

تاریخچه