تشکل های ملی

انجمن پالایشگاههای روغن سازی ایران

رئیس: اسعد عزیزی
دبیر اجرایی: حمیدرضا خلیلی
آدرس: تهران، میرداماد، پلاک ۳۴۶، طبقه پنجم
تلفن: ۲۲۲۲۵۱۴۱ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۲۲۹۷۴۴ (۰۲۱)

تاریخچه