تشکل های ملی

انجمن پایانه داران بنادر ایران

رئیس: شهرام بخشی پور
دبیر اجرایی: محسن صادقی فر
آدرس: تهران ، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، پلاک ۷۲، طبقه اول
تلفن: ۸۸۶۴۳۴۳۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۶۴۳۴۳۸ (۰۲۱)
وب سایت: www.aiph.ir

تاریخچه