تشکل های ملی

ایران برای فردا ـ مجمع تولید و صادرات (IBF)

رئیس: علی محمودی سرای
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱، طبقه چهارم
تلفن: ۸۸۵۲۴۶۳۷-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۲۴۶۳۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ibfiran.ir
وب سایت: www.ibfiran.ir

تاریخچه